Location£ºHome>News

Announcement of APEC Architect Project China Monitoring Committee

The first batch of Chinese APEC Architects has been admitted by China Monitoring Committee with the authorization of APEC Architect Project Central Council. The name list is as follow:


Ding Jian,Ma Guoxin,Wang Changtao,Wang Shuguang,Wang Yuzhang,Che Xueya,Qiao Songnian,Liu Yanhui,
Sun Guocheng,Sun Zonglie,Sun Dong,Xu Yingxin,Zhu Xiaoming,He Yuru,Wu Chen,Ying Chao, Zhang Yongsheng,
Zhang Guangbi,Zhang Fuling, Zhang Qinnan, Zhang Jinqiu,Li Jianguang,Li Gongchen,Li Min,Li Jun,Du Shen,
Yang Ye,Shen Jin,Shen Yue,Gu Baochu,Lu Qiang,Lu Qi, Chen Guoliang,Chen Zhengen£¬Chen Mengju£¬Qv Zhaohuan£¬
Lin Jing£¬Luo Deqi£¬ Mao Hongnian£¬Zheng Gang£¬Zheng Shi£¬Zhou Chang£¬Meng Jianmin£¬Jiang Jun£¬ Hu Shaoxue£¬
Hu Yue£¬Fei Lin£¬ Zhao Yuanchao£¬Zhao Guanqian£¬Hao Jiali£¬Zhong Xunzheng£¬ Cai Peiyi£¬Gui Xuewen£¬Weng Hao£¬
Mo Lisheng£¬Guo Weibing£¬Guo Mingzhuo£¬Yuan Peihuang£¬Qian Ping£¬Cui Kai£¬Cao Zhishan£¬Cao Cheng£¬
Liang Yingtian£¬Huang Hanmin£¬Huang Xingyuan£¬Huang Xiqiu£¬Dong Fangyuan£¬ Dong Xiaolun£¬Dong Wei£¬
Jiang Boning£¬Dou Yide£¬Xiong Ming£¬Pan Jinhua£¬Yan Jichen£¬Dai Zhizhong£¬Dai Fudong£¬Wei Daiping

  © APEC Architect Project Monitoring Committee P.R.China  2004-2008
Tel: +86 10 88082239  Fax: +86 10 88082222 Email: asc@mail.cin.gov.cn
Address: Membership Department of Architectural Society of China, No. 9 Sanlihe Road, Beijing 100835, P. R. China